TÜSEM Yönetmelik

YÖNETMELİK

Amaç :
Madde 1 — TÜSEM'nin amacı, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığı ile üniversitenin kamu, özel sektör ye uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.


Kapsam :
Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 nci alt bendi gereğince Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (TÜSEM)'ne ilişkin esasları düzenler.


Çalışma Alanı :
Madde 3 — TÜSEM amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapar ya da yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir, çeşitli alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar vb. etkinlikler düzenler.


Kuruluş ve Yönetim :
Madde 4 — TÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:
a) TÜSEM Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.


Yürütme ve İdare Bölümü :
Sürekli Eğitim Merkezi (TÜSEM) Müdürü
Madde 5 — TÜSEM Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.


Müdürün Görev ve Yetkileri :
Madde 6 — TÜSEM Müdürü aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) TÜSEM'nin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, yönetim kurulunun onayından sonra uygulamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip, Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve denetlemek,
f) Çalışmaları ile ilgili raporları hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.


Müdür Yardımcısı :
Madde 7 — TÜSEM Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcılığına atayabilir.


Müdür Yardımcısının Görevleri :
Madde 8 — Müdür ile işbirliği içerisinde merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmek.


Yönetim Kurulu :
Madde 9 — Yönetim Kurulu TÜSEM Müdürü, Müdür Yardımcıları ile üç öğretim üyesinden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışındaki üyeler, başkanın önereceği 6 öğretim üyesi arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir ve Rektörün onayı ile göreve başlar.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 10 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,
c) Merkezin bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
d) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Üniversite Senatosuna sunmak.


Kadrolar :
Madde 11 — Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.


Mali Hükümler :
Madde 12 — TÜSEM'nin gelirleri şunlardan oluşur:
a) Düzenlenecek eğitim programlarından sağlanan gelirler,
b) Merkez tarafından hazırlanan rapor proje ve yayınlardan sağlanan gelirler,
c) Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenekler,
d) Döner sermaye gelirleri,
e) Merkeze yapılacak bağışlar ve diğer yardımlar.

Madde 13 — TÜSEM'nin giderleri şunlardan oluşur:
a) Eğiticilere ödenecek ücretler,
b) Döner sermaye çerçevesinde yapılan harcamalar,
c) Bütçede öngörülen giderler.

Madde 14 — Bütçe harcamalarında TÜSEM'nin ita amiri Rektördür. Rektör ita amiri yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.


Yürürlük :
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme :
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.